Press Releases

Concentric AB acquires own shares
11/05/2015

Under the authorisation from the annual general meeting 2015, the board of Concentric AB (publ) has decided to buy back own shares on Nasdaq Stockholm. The repurchase is made on the purposes determined by the annual general meeting, i.e. to be able to improve the company’s capital structure and to enable share transfers in accordance with the board’s proposals for authorisation for the board to transfer own shares and for previous and proposed resolution on transfer of own shares to participants in LTI 2012 - 2015, to increase the flexibility for the board in connection to potential future corporate acquisitions, as well as to cover costs for LTI 2012 - 2015 and enable delivery of shares in accordance with LTI 2012 - 2015.

Any acquisition of shares will take place before the annual general meeting 2016 and shall cover no more than 4,285,250 shares, i.e. 10 per cent of the total number of shares in Concentric AB. The acquisitions will be managed by an investment firm or financial institution which makes its trading decisions in relation to Concentric AB’s shares independently of and without influence from Concentric AB.
The total number of shares in Concentric AB amounts to 42,852,500, whereof 303,081 own shares are held by Concentric AB in treasury following the delivery of 157,760 shares on 4 May 2015 to satisfy Employee Stock Options exercised in relation to the performance based incentive programme LTI 2012.

For information on the implementation of the share repurchases, please see www.nasdaqomxnordic.com. Repurchase of shares will not be press released separately, unless mandatory disclosure obligations apply.


Concentric AB förvärvar egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Återköpet sker i det av årsstämman fastställda syftet att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och möjliggöra aktieöverlåtelser i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och för tidigare och föreslagna beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2012-2015, för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att täcka kostnader för LTI 2012-2015 och möjliggöra leverans av aktier i enlighet med LTI 2012-2015.

I det fall förvärv av aktier genomförs, kommer detta ske före årsstämman 2016 och ska omfatta högst 4 285 250 aktier, dvs. tio procent av det totala antalet aktier i Concentric AB. Förvärven kommer att hanteras av ett värdepappersföretag eller ett finansinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Concentric AB:s aktier oberoende av och utan inflytande från Concentric AB.
Det totala antalet aktier i Concentric AB uppgår till 42 852 500, varav 303 081 egna aktier innehas av Concentric AB efter leverans av 157 760 aktier den 4 maj 2015 i syfte att uppfylla personaloptioner som har utnyttjas i samband med det prestationsbaserade incitamentsprogrammet LTI 2012.

Information om genomförandet av återköpen av aktier återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte att pressmeddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande. 

For more Concentric news, please click here »